Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky a pravidla her

  1. Nabídka služeb

1.1

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem (Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30614, Plzeň), (dále jen „poskytovatel") nabízí svým zákazníkům (dále jen „hráči") online hry (dále jen „hry") pod názvem projektu Zažij Plzeň! a v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP").

1.2

Tyto VOP platí mezi poskytovatelem a hráči a upravují jejich smluvní vztahy s konečnou platností. Rezervace podléhají VOP platným v době rezervace.

  1. Uzavření smlouvy

2.1

Po provedení rezervace je mezi poskytovatelem a hráči uzavřena smlouva. Hráči při rezervaci potvrzují, že si přečetli tyto všeobecné podmínky, porozuměli jim a souhlasí s nimi.

3.

Všechny hry Zažij Plzeň! jsou díky podpoře města Plzeň poskytnuty bezplatně. 

 

  1. Práva a povinnosti poskytovatele, odpovědnost

4.1

Poskytovatel je odpovědný za dodržování všech zákonných požadavků. Poskytovatel prohlašuje a přebírá odpovědnost za to, že má právo nabízené hry provádět. Zejména zajistí, aby hry neporušovaly práva třetích stran nebo jiná práva (např. autorská práva, práva k ochranným známkám, patentová a osobnostní práva, práva soutěžní povahy) nebo jiné platné právní předpisy nebo dobré mravy.

4.2

Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět veškeré technické a obsahové změny bez předchozího upozornění.

 

  1. Práva a povinnosti hráčů, odpovědnosti

5.1

Hráči mohou využívat naše služby dle pravidel uvedených u každé hry. 

5.2

Odpovědnost za účast dětí a mladých lidí přebírají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci.

5.3

Účast ve hře je na vlastní nebezpečí. Hráči se dále zavazují chovat se během hry ohleduplně ke svému okolí a dodržovat veřejný pořádek a dobré mravy. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku hráčů nebo třetích stran způsobené nedodržováním našich pokynů, těchto VOP a/nebo nedbalostí při používání našich her.

5.4

Instalace a používání jakéhokoli softwaru je dobrovolné a je na odpovědnosti hráčů.

  1. Práva duševního vlastnictví

Poskytovatel je vlastníkem všech práv k produktům, službám a ochranným známkám nebo je oprávněn je používat jejich vlastníkem. Je zakázáno jakékoliv další použití, zveřejnění a zpřístupnění informací, obrázků, textů nebo jiných částí produktů, které hráči obdrží v souvislosti s těmito ustanoveními. Ve výslovně uvedených výjimečných případech může být obsah nebo jeho část zveřejněna. Povolení k takovému šíření je omezeno pouze na nekomerční účely. Komerční použití nebo zveřejnění bez výslovného souhlasu poskytovatele bude mít právní důsledky.

  1. Změny

Poskytovatel může tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit. Tyto změny budou vhodným způsobem zveřejněny nebo oznámeny.

  1. Priorita

Tyto podmínky mají přednost před všemi předchozími podmínkami a dohodami.

  1. Doložka o oddělitelnosti

Pokud by některé ustanovení této smlouvy nebo její přílohy bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv na platnost zbývající části smlouvy. Smluvní strany nahradí neplatné ustanovení platným ustanovením, které se co nejvíce blíží zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného ustanovení. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.

  1. Důvěrnost

Obě strany, jakož i jejich pomocné osoby, se zavazují považovat veškeré informace poskytnuté nebo získané v souvislosti se službami za důvěrné. Tato povinnost zůstává v platnosti i po ukončení smlouvy.

Plzeň, 12. 7. 2021

© 2021 zazijplzen.eu 

 

Ochrana osobních údajů a GDPR

Více informací naleznete zde.